Styrelsens beslut i motion Stöd till växande fredsövning

april 8, 2018  |  Årsmöten

Styrelsen fick av årsmötet i uppdrag att ta beslut i fråga om motionen Stöd till växande fredsövning. Nedan återfinns styrelsens beslut.

Styrelsen beslutade efter långt övervägande att ge avslag till motionen om Stöd till växande fredsövning.

Beslutet motiveras med att motionen inte tydligt nog hade specificerat hur fredsövningen knyter an till Stockholms Fredsförening som en medlemsorganisation. Som medlemsorganisation på lokal nivå anser styrelsen att det finns andra prioriteringar som går före finansiering och arbete med denna fredsövningen för föreningen. Motionen avser dessutom 75 % av Stockholms Freds budget under 2018, vilket skulle innebära att andra projekt inte skulle kunna drivas under året. Styrelsen ser det inte heller som att Stockholms Freds syfte är att vara bidragsgivare till projekt som är fristående från verksamheten, utan föreningen ska använda sina medel till att driva projekt i egen regi och i samverkan med andra.

Styrelsen anser dock att projektet är spännande och viktig för fredsrörelsen, och är övertygade om att det finns aktörer/bidragsgivare som är bättre lämpade att söka finansiellt stöd hos för detta initiativ än vad Stockholms Fredsförening är. Finansiella medel finns att söka från nationella och internationella projektutlysningar och bidragsgivare som främjar fredsbyggande.

 

Vänligen

Stockholms Freds styrelse, den 2018-03-18

 

Fler fredsföreningar