Protokoll Stockholms Freds Årsmöte 2018

april 8, 2018  |  Årsmöten

Datum: 11 Mars 2018

Plats: Polhemsgatan 4, Stockholm

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Agnes Hellström – Mötesordförande
 • Kajsa Sörman – Sekreterare
 1. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 • Kjell Vowles
 • David Hedqvist
 1. Fråga om mötet behörigen utlysts

Mötet var först daterat till 4 mars men eftersom motionerna skickades ut två dagar för sent för att ha mötet då sköts det fram till den 11 mars. Mötet beslutar att godkänna utlysningen.

 1. Fastställande av antalet röstberättigade

15

 1. Fastställande av dagordning

Antagen

 1. Genomgång av styrelsens verksamhets – och räkenskapsberättelse

Morteza Eslahchi går igenom verksamhetsberättelsen. David Hedqvist går igenom räkenskapsberättelsen.

Kampanjen Stoppa Aurora, Åland 17 samt Animating Arts in Chechnya finns alla med i räkenskapsberättelsen. Det hade varit önskvärt om alla projekten redovisas separat på årsmötet. Det var svårt för mötet att förstå vilka kostnader som var vad.

Mötet efterfrågar ökad tydlighet i räkenskapsberättelsen till nästa år men beslutar att lägga verksamhets- och räkenskapsberättelsen till handlingarna.

 1. Revisorns berättelse

Revisorn Eva Hakami läser upp revisorns berättelse.

Mötet beslutar att lägga revisorns berättelse till handlingarna.

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

 1. Motioner

Motion 1- Stöd växande fredsövning

Pelle Sunvisson redogör motionen om att skänka 75 000 till fredsövning i Finland. Pengarna ska gå till att hyra en kursgård i Finland, mat till 75 mötesdeltagare från Sverige, Finland och Ryssland samt resor för de ryska deltagarna.

Morteza Eslahchi redogör för hur föregående års bidrag påverkade styrelsens möjlighet att planera och genomföra andra aktiviteter. Att skänka en så stor del av budgeten begränsar kommande styrelsens möjligheter att genomföra egna aktiviteter menar han. Morteza yrkar på att kommande styrelse ska få fatta beslut om att stötta lägret.

Pelle Sunvisson menar att en stor del av budgeten kommer att finnas kvar även om mötet väljer att skänka 75000. Han trycker på vikten av att organisationen bidrar till fredsbyggande aktivitet och menar att sittande styrelse inte skulle ha åstadkommit mer även om mer pengar funnits i budgeten då bristen på aktivitet snarare kan härledas till tidsbrist inom styrelsen.

Agnes Hellström beskriver hur Stockholms Freds inblandning i Åland 17 föregående år var oklar för kansliet och även för styrelsen. Detta skapade enligt Agnes förvirring och stress på kansliet då det fanns en brist på förståelse för syfte och genomförande av övningen och kritik i media kunde inte hanteras på grund av bristande samarbete. Det skapar en sårbarhet för hela organisationen om ansvarig styrelse inte har inblick i projektet. Hon ifrågasätter även hur pengar ska kunna betalas ut till enskild individ då lägret inte arrangeras av någon organisation utan av en arbetsgrupp bestående av privatpersoner.

Pelle Sunvission redogör för hur tanken från början var att Stockholms Freds inte skulle stå som arrangör just för att minska risken för att kritik skulle landa på organisationen. Han redogör vidare för hur arbetsgruppen hanterat de mediadrevet som skapades innan övningen då aktivister blev uthängda som ryska agenter mm.  Han förklarar att aktivism alltid leder till kritik och det är något vi måste förvänta oss och måste kunna hantera. Han beskriver även hur allt som rapporterats från lägret var positivt. De journalister som faktiskt var på plats och pratade med deltagare, samt deltagarna själva, var enhälligt positiva till övningen.

Fredrik Fengeur yrkar på att kommande styrelsen måste få besluta om stöd till övningen och menar att sittande styrelse hade intresse av att genomföra ett fredsläger men att det inte var möjligt på grund av för liten budget. Yrkar på att kommande styrelse skall fatta beslut.

Pelle Sunvisson förtydligar att han gärna vill att styrelsen ska vara delaktig och ha mer insyn- allt handlar om intresse från styrelsen. Han förtydligar hur detta är en möjlighet för fredsrörelsen att vara proaktiva och att skapa en egen agenda, inte bara skrika nej. Fred byggs över gränser och en rysk/ svensk fredsrörelse är något värt att jobba för.

Birger Eneroth uppmuntrar förslaget och undrar om det kan genomföras innan augusti. Han menar att goda exempel kan spridas från övningen och att Stockholms Freds mycket väl kan få tillbaka mångdubbelt de pengar vi satsar. Birger vill att fokus under kommande år ska vara att lyfta kärnvapenförbudet i valrörelsen.

Kajsa Sörman undrar om lägret sökt pengar från andra givare och förtydligar att hon tycker att det är viktigt att styrelsen känner sig som delägare av projektet och har mandat.

Pelle Sunvission berättar att de sökt ytterligare 75 000 från Kulturfonden, pengar som de är osäkra på att de kommer få. Pelle menar vidare att det är mer demokratiskt för årsmötet att fatta beslut än styrelsen. Han förklarar även att mötet inte kan hållas innan Augusti då det är planerat i anknytning till en Fredsfestival i Lovisa i Finland.

Morteza Eslahchi menar att Stockholms Freds inte fått något tillkännagivande trots att organisationen betalat ut mycket pengar. Yrkar på att kommande styrelse beslutar om detta på första styrelsemötet.

Pelle Sunvisson menar att detta bör ses som en ynnest och fördel för Stockholms Freds medlemmar som kan få möjlighet att åka och delta på lägret om så önskar. Upprepar att en inte kan jobba med fredsfrågan utan att ibland möta kritik. Så länge det är tydligt för alla inblandade vad syftet är och deltagarna har en gemensam grund att stå på så kan journalister få fråga vad de vill erftersom vi vet varför vi gör det vi gör.

Kjell Vowles uppmuntrar förslaget men yrkar på att kommande styrelse ska fatta beslut.

Tilda Wendefors önskar mer information om lägret innan beslut fattas. Hon menar på att kommande styrelse ska få ta del av den mer utförliga ansökan som skickats till Kulturfonden. Hon tror att kommande styrelsen kommer ha många egna ideer och även om detta låter intressant tror hon det är bra om styrelsen kan få fundera lite på sin roll och hur de vill bidra. Yrkar på att kommande styrelse ska ta del av ytterligare information och fatta beslut på ett tidigt första möte.

Eva Hakami menar att det är rimligt att delegera beslutet till kommande styrelse och att det är dumt att binda upp kommande styrelse. Hon påpekar även att det finns summor mellan 75000 och 0, organisationen kanske vill bidra med en mindre summa.

Pelle Sunvisson vidhåller att beslut borde fattas på årsmötet då det i vanliga fall är praxis att årsmötet fattar beslut om budget.

Eva Hakami menar att det är felaktigt och yrkar på att delegera till styrelsen.

Birger Eneroth yrkar på att ett kontrak eller avtal mellan styrelsen och arbetsgruppen bör upprättas med tydlighet i vad pengarna ska gå till, hur återrapporteringen ska skötas och hur delaktig styrelsen och organisationen ska vara. Det är viktigt att organisationen tillgodogör sig kunskap och att erfarenheter sprids via föreningen om vi ska vara med och bidra. Arbetsgruppen ska givetvis ha självständighet och mandat i genomförandet men det måste förberedas ihop och samarbetsformer måste tas fram.

Mötet röstar mellan två alternativ:

 • Alt 1. Bifalla motionen
 • Alt 2. Avslå motionen och ge kommande styrelse i uppdrag att besluta om detta på första styrelsemötet innan mars månads utgång. Styrelsen skall i så fall upprätta ett avtal med arbetsgruppen som tydliggör ansvar, genomförande och rapportering.

Med 14 röster bifaller årsmötet Alt 2.

Motion 2- Strategi och Aktualisering

Kajsa Sörman redogör för motionen om att ge styrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan och en strategi för att öka föreningens relevans som lokalförening samt ta fram en strategi för att öka mångfalden inom föreningen.

Medskick:

 • Engagemangsportal som tydligt visar hur medlemmar kan engagera sig
 • Koppla Stockholms Fredsförening tydligare till riksföreningen genom att lägga till skiljedom i namnet alt Svenska Freds och Skiljedomsföreningen- Stockholm.
 • Skapa studiecirklar och tillgängliggöra studiecirkel-material

Pelle Sunvisson undrar hur vi ska kunna lyfta in fler frågor. Det finns andra organisationer som gör det, vem pratar i så fall om det vi pratar om?

Kajsa Sörman förtydligar att det inte handlar om att börja prata om andra frågor, snarare synliggöra kopplingarna och skapa ett bredare nätverk lokalt i Stockholm för att kunna samarbeta och hjälpa fler att få upp ögonen för fredsfrågan. Förtydligar att motionen också efterlyser starkare samarbete med riksföreningen.

Agnes Hellstöm tror att en handlingsplan kan bidra till att sätta en riktning och prioritera arbetet för styrelsen.

Eva Hakami menar att handlingsprogrammet måste syfta till att välja bort områden snarare än att välja till för att organisationen ska få en riktning och en tydlighet.

Årsmötet bifaller motionen.

 1. Val av ordförande

Valberedningen föreslår:

 • Clara Hamrén.

Enligt stadgarna väljs ordförande för 1 år.

Mötet beslutar att bifalla valberedningens förslag.

 1. Val av övriga styrelseledamöter

Valberedningen föreslår:

 • Tilda Wendefors
 • Sara Backman
 • Ebba Gotte

Enligt stadgarna väljs ledamöterna för 2 år.

Mötet beslutar att bifalla valberedningens förslag.

 1. Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår

 • Eva Hakami som revisor och
 • Agnes Hellström som revisorssuppleant.

Eva Hakami påpekar att hon vill bli tillfrågad av kommande valberedning i god tid inför nästa årsmöte.

Enligt stadgarna väljs revisor och revisorssuppleant för 1 år.

Mötet beslutar att bifalla valberedningens förslag.

 1. Val av valberedning

Årsmötet väljer att utse ny valberedning bestående av

 • Kajsa Sörman (samankallande)
 • Morteza Eslahchi
 • Birger Eneroth
 1. Övriga frågor

Inga

 1. Mötet avslutas

Fler fredsföreningar