Stadgar för Stockholms Fredsförening

Antagna vid årsmötet 2009

Stockholms Fredsförening, bildad 1885, är en av Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens (SFSF) lokalavdelningar och arbetar i enlighet med SFSF:s stadgar och idéprogram.

Medlemskap

1. Varje enskild person som ansluter sig till SFSF:s idéprogram kan bli medlem i Stockholms Fredsförening. Medlem blir man genom att betala medlemsavgiften.

2. Stockholms Fredsförenings medlemsavgift följer den medlemsavgift som Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens årskongress beslutar.

Årsmötet

3. Årsmötet är Stockholms Fredsförenings högsta beslutande organ. På årsmötet har alla som betalt medlemsavgiften rösträtt. Årsmötet skall hållas före mars månads utgång. Styrelsen ansvarar för att alla medlemmar senast en månad innan årsmötet får kallelse. Motioner till Stockholms Fredsförenings årsmöte skall vara tillgängliga för medlemmarna en månad före årsmötet.

4. Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:

a) om mötet blivit behörigen sammankallat
b) styrelsens verksamhets- och räkenskapsberättelse för kalenderåret
c) revisorns berättelse
d) ansvarsfrihet för styrelsen angående verksamhet, räkenskaper och gåvomedel
e) behandling av motioner

5. Vid årsmötet måste följande förtroendeuppdrag tillsättas:

f) mötesfunktioner: mötesordförande, mötessekreterare och två protokolljusterare
g) minst tre styrelseledamöter. Styrelsens ledamöter väljs för två år.
h) ordförande för ett år
i) minst en revisor och en revisorssuppleant för ett år
j) minst två personer till att utföra valberedning

Styrelse

6. Mellan årsmötena är styrelsen Stockholms Fredsförenings högsta beslutande organ. Styrelsen ska bestå av ordförande och minst tre ledmöter. För att ett styrelsemöte ska vara beslutsmässigt krävs att minst hälften av styrelsen närvarar, dock minst tre personer. Styrelsen ska inom sig utse en kassör, samt en eller flera firmatecknare.

Revision

7. Årsmötet väljer minst en revisor jämte suppleant som har till uppgift att granska styrelsens arbete och föreningens räkenskaper.

Ändring av stadgar

8. Dessa stadgar kan endast ändras på ordinarie årsmöte och då krävs 2/3 majoritet. Det nya förslaget till stadgar måste bifogas årsmöteskallelsen. Dessa regler omfattar även beslut om föreningens upplösning.

Stockholms Freds Stadgar

Ladda ner Stockholms Freds stadgar som pdf.

 

 

<< Ladda ner Stockholms Freds stadgar som pdf!

 

Fler fredsföreningar