Motioner till Årsmöte 2018

7 February 2018  |  Årsmöten

 

Det har kommit två motioner till åsrmötet:

 

 1. Motion till Stockholms Freds årsmöte 2018 – Stöd till växande fredsövning

Bakgrund: I förra årets motion beskrevs projektet så här:

”Att ibland vända på perspektiven och visa vad vi vill snarare än vad vi är emot är viktigt. Gandhi kallade det visst för det konstruktiva programmet. Ett sådant program är den idé som har arbetsnamnet Ålandsinitiativet. Med utgångspunkt i samma eller liknande scenario som det för Aurora (att två regeringar snabbt är på väg att föra sina befolkningar i krig) samlas ett antal personer från de drabbade länderna på Åland. Personerna representerar viktiga funktioner i arbetet för fred. De är journalister, oppositionspolitiker, lärare, fackligt aktiva, kulturarbetare, läkare och miljöaktivister. Under två dagar försöker de hitta lösningar på den fråga de plötsligt ställts inför:

Vad gör vi om våra regeringar på allvar är på väg att föra oss i krig mot varandra?”

Ålandsinitiativet ändrade under arbetets gång namn till Åland 17 och så här gick det:

Sammanlagt deltog 25 svenska och ryska aktivister, lärare, riksdagsledamöter, regissörer, konstnärer, journalister och författare. Alla med koppling till fredsfrågan och många utan erfarenhet av att arbeta över den påstådda fronten. Under övningens gång blev det tydligt hur mycket som måste göras nu för att fredsrörelsen ska ha en chans att stå emot om eller när det väl hettar till. Den typen av kontakter som utvecklades på Åland kan då visa sig vara avgörande.

Strax efter övningen bildades det en arbetsgrupp om åtta personer i såväl Sverige och Ryssland som Finland. I den gruppen planerar vi nu årets fredsövning. Planen är att genomföra övningen i augusti och den här gången med 75 deltagare från alla tre länder. Utan Stockholms fredsförenings bidrag om 50 000 förra året hade det inte blivit någon övning. Nu hoppas vi på ytterligare stöd från föreningen där flera av oss hör hemma.

Att vi i år ber om ett större ekonomiskt stöd (75 000) beror dels på den goda nyheten att övningen växer mycket snabbt, men dels också på den tråkiga insikten att det är mycket få utanför fredsrörelsen som vågar satsa på den här typen av projekt. För att få pengarna att räcka så långt som möjligt har vi redan gjort en rad förändringar avseende plats, resor och mat. I krigsindustrins reklam påstås det ofta att man erbjuder erbjuder ”more bang for the buck” (mer smäll för pengarna).  Och det är alltså det vi gör – fast tvärtom.

Därför föreslås att:

–       Stockholms fredsförening avsätter 75 000 kronor för utgifter i samband med 2018 års fredsövning. Samt att underskrivaren blir ekonomiskt ansvarig för det bidraget.

Pelle Sunvisson


 

2. Motion till Stockholms Freds- Strategi och Aktualisering

BAKGRUND:

Svensk säkerhetspolitik har steg för steg ställs om från ett bredare fokus på nedrustning, till en ny tid av upprustning, avskräckning och territoriellt traditionellt försvar. Oron kring Sveriges möjligheter att försvara sig militärt har genererat flera politisk beslut såsom värdlandsstödsavtalet med Nato, återaktiverandet av värnplikten och höjda försvarsanslag. Det har dessutom gjorts satsningar på omfattande dyra krigsmaterielprojekt och Aurora 17, den största militärövningen sedan kalla kriget, som genomfördes av Sverige tillsammans med flera Nato-länder på svensk mark.

Samtidigt finns stora säkerhetsproblem inom Sveriges gränser. Mäns våld mot kvinnor, hatbrott, psykisk ohälsa, nedlagda förlossningsavdelningar och skjutningar i utsatta områden är bara några av de utmaningar som det svenska samhället står inför.

Militära satsningar kostar pengar och mycket tyder på att dessa kommer fortsätta öka under de kommande åren. Detta innebär en omfördelning av resurser från civila- till militärasatsningar och det får konsekvenser för andra områden. De ekonomiska klyftorna ökar i Sverige och det går inte att lösa genom att köpa ett luftvärnssystem.

Kriget kan bara stoppas innan det bryter ut och vi måste fundera över vad det är som skapar fred. Fredsrörelsen är större än frågan om vapenexporten och Nato. Det handla om attityder i hela samhället och fler röster måste höras i den säkerhetspolitiska debatten. För att vi ska kunna påverka måste vi nå ut till en bredare grupp och förtydliga varför Fredsfrågan är den viktigaste frågan för alla människors säkerhet i Sverige och i världen. Freden börjar här.

Därför föreslås att:

Styrelsen till årsmötet 2019 har i uppdrag att ta fram:

 1. Ett handlingsprogram och en strategi för att öka föreningens relevans som lokalförening.
 2. Tar fram en strategi för att öka mångfalden inom föreningen.

Kajsa Sörman

Kallelse till årsmöte den 11e mars 2018!

22 January 2018  |  Årsmöten

Kära fredsvänner!

Ni är bjudna att delta till föreningens årsmöte på söndag den 11e mars kl. 13.00-16.00

Vi kommer att vara på Svenska Freds kontor på Polhemsgatan 4.

Motioner till mötet skickas till stockholm@svenskafreds.se senast den den 3e februari.


Vi vill även uppmana er alla att nominera kandidater till nästa  styrelse.

Är du intresserad eller vet du någon som är rätt person för uppdraget? Kontakta valberedningen: kajsa.sorman@svenskafreds.se 

I lokalföreningen arrangerar vi seminarier, skriver artiklar och lyfter alternativa säkerhetsperspektiv på olika arenor. Vi söker dig som vill koordinera, inspirera eller diskutera gällande försvars- säkerhetspolitiska frågor och delar Stockholms Freds värderingar. Vi söker även personer som kan hantera bokföring och ekonomi i rollen som kassör.

Stockholmsfreds är en medlemsförening därför är det jätteviktigt att så många som möjligt kommer till årsmötet, skicka motioner, delta i aktiviteter och, helt enkelt påverka föreningensarbetet.

Vi ses den 11e mars!

Varmt välkommna!

 

Viktig information från valberedningen!

9 January 2018  |  Årsmöten

Kära Stockholms Freds medlem!

Valberedningen letar just nu efter kandidater till nästa års styrelse och vi undrar om DU vill engagera dig i lokalföreningens arbete? I lokalföreningen arrangerar vi seminarier, skriver artiklar och lyfter alternativa säkerhetsperspektiv på olika arenor. Vi söker dig som vill koordinera, inspirera eller diskutera gällande försvars- säkerhetspolitiska frågor och delar Stockholms Freds värderingar. Vi söker även personer som kan hantera bokföring och ekonomi i rollen som kassör. 

Är du intresserad eller vet du någon som är rätt person för uppdraget? Kontakta kajsa.sorman@svenskafreds.se 

Protokoll från föreningens årsmöte 2017

12 April 2017  |  Årsmöten, Okategoriserade

Stockholms Fredsförening

Protokoll från föreningens årsmöte 2017

 

Datum: 19 Mars 2017

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Kristofer Duarte väljs till mötesordförande. Hannes Aspåker väljs till sekreterare.

3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Kajsa Sörman och Anna Wigforss väljs till protokolljusterare tillika rösträknare.

4. Fråga om mötet behörigen utlysts

Motioner och verksamhetsberättelse skickades ut 2 dagar för sent. Trots detta bestäms mötet vara behörigen utlyst.

5. Fastställande av antalet röstberättigade

Justerare fastställer röstlängden till 11 röstberättigade.

6. Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att fastställa dagordningen.

7. Genomgång av styrelsens verksamhets – och räkenskapsberättelse

Kajsa Sörman och Pelle Sunivsson går tillsammans igenom verksamhetsberättelsen. Kajsa Sörman går igenom räkenskapsberättelsen.

Mötet beslutar att lägga verksamhets- och räkenskapsberättelsen till handlingarna.

8. Revisorns berättelse

Revisorn Eva Hakami kunde inte närvara, men mötesordföranden läser upp revisorns berättelse.

Mötet beslutar att lägga revisorns berättelse till handlingarna.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
10. Motioner

Motion 1: Stöd kampanjen Stoppa Aurora!

Pelle Sunvisson redogör för motionen om att skänka 20.000 kr till kampanjen Stoppa Aurora. Pengarna är tänkta återbetalas om de inte används.

Mötet beslutar att bifalla motionen med tillägget att oförbrukade medel skall återbetalas till Stockholms Fredsförening.

Motion 2: Stöd till Åland 17

Pelle Sunvisson redogör för motionen om att avsätta 50.000 kr till det initiativ om ett möte mellan svenska och ryska deltagare som har arbetsnamnet Åland 17. Frågeställningen är: Vad gör vi om våra regeringar på allvar är på väg att föra oss i krig mot varandra?

Mötet beslutar att bifalla motionen.

Motion 3: Fler medlemmar

Motionären Lars Strandberg är inte närvarande. Istället så redogör mötesordförande för motionen om att ge styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte utarbeta en detaljerad motion om att öka antalet medlemmar med ett bestämt tusental under en treårsperiod.

Fredrik Frangeur yrkar på att motionens yrkande omformuleras till ett yrkande om att styrelsen till nästa årsmöte tar fram en strategi för att öka antalet medlemmar, men med motionen som underlag.

Pelle Sunvisson föreslår att det Fredrik Frangeur yrkande modifieras till att endast syfta på att öka antalet aktiva medlemmar.

Charlotta Kärrstedt föreslår ett tilläggsyrkande att värvningen ska ha särskilt fokus på ungdomar.

Beslutsordningen väljs så att det ursprungliga yrkandet ställs mot Fredriks yrkande. Sen behandlas tilläggsförslagen.

Årsmötet bifaller Fredriks förslag, samt Pelles tilläggsförslag och Charlottes tilläggsförslag.

Således har årsmötet beslutat att ge styrelsen i uppdrag att med Lars motion som underlag till nästa årsmöte ta fram en strategi för att öka antalet aktiva medlemmar, med särskilt fokus på ungdomar.

Motion 4: Projektledare Animating Arts in Chechnya

Kajsa Sörman redogör för motionen gällande att Kajsa Sörman anställs som projektledare för projektet Animating Arts in Chechnya, med anledning av att tidigare projektledare blev sjukskriven.

Pelle Sunvisson föreslår att yrkandet ändras från en anställning till ett arvoderat projekt, eftersom det är det som egentligen anses.

Årsmötet bifaller motionen, med ändringen att det rör sig om ett arvoderat projekt och inte en anställning.

11. Val av ordförande

Valberedningen föreslår Morteza Eslahchi, som valdes som ledamot på 2 år 2016, väljs som ordförande på 1 år.

Morteza presenterar sig själv.

Mötet beslutar att bifalla valberedningens förslag.

12. Val av övriga styrelseledamöter

David Hedqvist och Ulla Magnusson valdes år 2016 in som ledamöter på 2 år, och sitter därför kvar tills nästa årsmöte.

Valberedningen föreslår att Fredrik Frangeur post ändras från suppleant (2 år 2016) till ordinarie.

Kajsa Sörman nominerar Diangelo Grönskog, som tyvärr inte kunde delta på mötet men gärna är med i styrelsen.

Mötet beslutar att enligt valberedningens förslag ändra Fredrik Frangeur post från suppleant till ordinarie. Mötet beslutar även att välja Diangelo Grönskog till ledamot på 1 år.

Möter beslutar även att ge styrelse mandat att utse ytterligare ledamöter och ersättare.

13. Val av revisor och revisorssuppleant

Agnes Hellström valdes 2016 in som revisorssuppleant på 2 år, och är därför kvar som revisorssuppleant tills nästa årsmöte.

Valberedningen föreslår att Eva Hakami väljs som revisor på 1 år.

Mötet bifaller valberedningens förslag.

14. Val av valberedning

Kajsa Sörman nominerar Pelle Sunvisson, men Pelle Sunvisson avböjer nomineringen. Pelle Sunvisson nominerar Kajsa Sörman.

David Hedqvist nominerar Anna Wigforss. Kjell Vowles nominerar sig själv.

Årsmötet väljer att utse Kajsa Sörman, Anna Wigforss och Kjell Volwles som valberedning, med Kajsa Sörman som sammankallande ledamot.

Mötet beslutar även att valberedningen ska skicka ut sitt förslag till medlemmarna minst två veckor innan årsmötet.

Mötet rekommenderar även att valberedningen bör lägga särskilt fokus på könsfördelning och presentera ett lämpligt förslag till kassör.

Mötet uppmanar våra fantastiska medlemmar att redan nu kontakta valberedningen om de vill engagera sig i föreningen.

15. Övriga frågor

Charlotta föreslår att föreningen ska diskutera frågan “vad är ansvar?” på kommande medlemsmöten.

16. Mötet avslutas 


 

Sekreterare: Hannes Aspåker

Justerare: Kajsa Sörman

Justerare:Anna Wigforss


Ladda ner som pdf: Årsmöte Stockholms Fredsförening 2017

Verksamhetsberättelse 2016

22 February 2017  |  Aktiviteter, Årsmöten, Möten, Okategoriserade

Kära medlemmar!

Här hittat ni vår Verksamhetsberättelse för 2016:

Verksamhetsberättelse 2016

Samt 4 motioner inför årsmötet 19 mars:

Alla motioner

Håll till godo och ses om en månad!

Väl mött!

Styrelsen

Årsmöte 2016

20 January 2016  |  Aktiviteter, Årsmöten

Stockholms freds logo

Välkommen till
Stockholms Fredsförenings årsmöte 2016

Lördagen den 20 februari kl. 10:00-14:00
ABF-huset, Sveavägen 41 (Per Albin-salen)

Nu är det dags att summera året som gått. Vi ska välja en ny styrelse till Stockholms-föreningen och behandla inkomna motioner. Självfallet ska vi fika också.

Men först kommer Hans Jonsson från Följeslagarprogrammet att hålla ett föredrag för oss om sitt fredsarbete i Palestina. Hans har arbetat i tre månader som följeslagare i Betlehem, och kommer att i ord och bild berätta om sina erfarenheter därifrån. Det handlar om hur det är att leva i Betlehem under ockupationen. Hur det påverkar befolkningens dagliga liv. Det som inte tränger fram i medierna lika lätt som spektakulära sammanstötningar och attentat.

Föreläsningen börjar 10:15, och därefter börjar årsmötet 12:00 efter en kortare paus. Det går bra att delta vid bara föreläsningen eller bara årsmötet. Alltsammans äger rum den 20 februari i Per Albin-salen på ABF-huset i Stockholm, Sveavägen 41.

Missa inte denna gyllene chans att påverka din förenings arbete och lära dig mer om freds- och konfliktarbete! Föranmäl dig gärna, så att vi vet hur många bullar vi ska baka.

Föranmälan görs till stockholm@svenskafreds.se eller till Hannes Aspåker på 073-8356266. Om du är intresserad av att ytterligare engagera dig i föreningen eller kandidera till styrelsen är du också välkommen att kontakta valberedningen på valberedning@stockholmsfreds.se så snart som möjligt!

Hjärtligt välkommen önskar Stockholms Freds styrelse!

Motioner

Inga inkomna motioner.

Dagordning

Dagordning för årsmötet 2016 hittar du här.

Handlingar

Valberedningens nomineringar 2016

Verksamhetsberättelse 2015-2016

Motioner och nomineringar till årsmötet 2016

30 December 2015  |  Aktiviteter, Årsmöten

I februari så är det dags för nästa årsmöte. Om du har synpunkter på och vill ändra föreningens stadgar, ståndpunkter eller arbete så är du välkommen att skicka in dina motioner till stockholm@svenskafreds.se senast den 15 januari. Vill du hellre posta dina motioner via brev så är adressen Stockholms Fredsförening, c/o Svenska Freds, Polhemsgatan 4, 112 36.

Stockholm  Årets valberedning skickar även med en hälsning rörande nomineringar till nästa års styrelse.

Hälsning från valberedningen

Hej!

Stockholms Fredsförening är en en lokalförening inom Svenska Freds-och Skiljedomsföreningen. Vi är övertygade om att konflikter kan lösas utan våld och att krig kan förebyggas genom samarbete, ekonomiska medel och diplomati. Vi arbetar för hållbar fred genom att sprida kunskap, bilda opinion och påverka politiker.

Snart är det årsmöte vilket innebär ett fantastiskt tillfälle att få grepp om Stockholms Freds, vara med och påverka hur organisationen utvecklas och träffa gamla och nya medlemmar och inspireras.

Den sittande styrelsen har gjort ett kanonjobb, men flera kommer inte fortsätta och vi behöver nya eldsjälar som följer med och leder föreningen.

Är du kanske en av de som Stockholms Fredsförening behöver? Eller känner du någon du vill nominera? I båda fallen skriver du till valberedning@stockholmsfreds.se.

Med fredshälsningar,
Valberedningen

 

Årsmöte 2015

28 February 2015  |  Aktiviteter, Årsmöten

Välkommen till
Stockholms Fredsförenings årsmöte 2015
och workshop i konflikthantering


Lördagen den 28 mars kl. 14:00-17:00

Nu är det dags att summera året som gått. Vi ska välja en ny styrelse till Stockholms-föreningen och behandla inkomna motioner. Självfallet ska vi fika också.

Men först kommer Anwahr Athahb från Svenska Freds att hålla en mini-workshop i konflikthantering. Det blir en workshop med teori, verktyg för att analysera konflikter och upplevelsebaserade övningar kopplade till identitet – mest för att försöka förstå bakgrunden till hur konflikter kan uppstå och hur vi kan relatera det till vår samtid.

Missa inte denna gyllene chans att påverka din förenings arbete och lära dig mer om freds- och konfliktarbete! Föranmäl dig gärna, så att vi vet hur många bullar vi ska baka, det går bra att delta vid bara workshopen eller bara årsmötet som hålls i anslutning kl. 15.30.

Motionsstopp är den 20 mars. Motioner skickas till stockholm@svenskafreds.se eller till adressen på sidans slut.

Föranmälan görs till stockholm@svenskafreds.se eller till Hannes Aspåker på 073-8356266. Om du är intresserad av att ytterligare engagera dig i föreningen eller kandidera till styrelsen är du också välkommen att kontakta oss så snart som möjligt!

Plats: Årsmötet kommer att äga rum i lokal 309 (plan 3) på Sensus Studieförbund, vid Medborgarplatsen 4.

Kontakt: Om ni har svårt att hitta rätt eller undrar något kan ni ringa mig (Hannes Aspåker) på 073-8356266.

Dagordningen för årsmötet 2015 hittar du här

Hjärtligt välkommen önskar Stockholms Freds styrelse!

Stockholms Fredsförening
c/o Svenska Freds, Polhemsgatan 4, 112 36 Stockholm

Årsmöte och nya invalda i styrelsen

14 April 2014  |  Årsmöten, Årsmöteshandlingar

Den 31:a mars höll Stockholms freds årsmöte i demokratipiloterna dynamos lokaler på södermannagatan.

Vi var en ca 15 personer som deltog och det serverades mat.

Kristofer Duarte, Anna Hakami, Olle Lundell  samt flera andra som varit aktiva under året berättade om året som gått och alla olika aktiviteter som organiserats. Se ett utplock av allt som gjordes i Verksamhetsberättelse 2013.

Till styrelsen valdes: Fanny Svensén till ordförande på ett år, och till ledamöter valdes Johanna Mannestål, Hannes Aspåker och Fredrik Frangeur. Tania Tovatt och Jan Babar valdes till suppleanter. Tidigare ordförande Kristofer Duarte, Amanda Sundberg som höll i mötet och Eva Hakami tackades med blommor! 🙂
Protokoll årsmöte 2014

Vi ser alla fram emot ett nytt år med nya spännande arrangemang!

 

Ett lyckat årsmöte – välkomna, nya styrelseledamöter!

24 March 2013  |  Årsmöten

Den 21 mars höll Stockholms freds årsmöte på Södermannagatan 38.

– Det var ett bra trevligt årsmöte, och fint att få höra hur mycket gott vi gjort under förra året, säger Björn Eriksson, är aktiv i Stockholms Freds.

Tolv personer deltog på mötet på plats. Dessutom skypade Anna Hakami och Jonna Wijk in till mötet från Utrecht i Holland.

Verksamhetsberättelsen ligger på hemsidan.

De nya i styrelsen önskades varmt välkomna: Kristofer Duarte valdes till ordförande, och Hanna Oskarsson och Carl Elde till ledamöter på två år, och ett stort tack till Eva Hakami och Catrin Rosquist som valberedning inför årsmötet.

De styrelseledamöter som i och med årsmötet avslutade sina förtroendeuppdrag avtackades: Christina Eriksson, Amanda Sundberg, Axel Lagergren och Lotta Geijer-Bowers.

Vi ser fram emot ett nytt spännande fredsår, och emot att träffas vid möten, seminarier, demonstrationer och på nätet!

Styrelsemedlemmar sökes

16 March 2013  |  Årsmöten
Styrelsemedlemmar sökes

Vi söker personer som vill sitta i Stockholms Fred styrelse! Hör av dig till eva.hakami@gmail.com, valberedningen, om du är intresserad.

Kallelse till årsmöte 2013

16 February 2013  |  Årsmöten

Stockholms Fredsförenings logotyp - det brutna geväret

Välkommen till

Stockholms Fredsförenings årsmöte 2013

Torsdagen den 21 mars kl 18.00, i Demokratipiloternas (tidigare Fenix Söders) lokaler på Södermannagatan 38.

Nu är det dags att summera året som gått. Vi ska välja en ny styrelse och behandla inkomna motioner. Missa inte denna chans att påverka din förenings arbete. Det är också en möjlighet att träffa aktiva i föreningen, få veta mer om föreningen och om planer för kommande verksamhet.

Motioner
Motionsstopp är den 14 mars. Motioner skickas till stockholm@svenskafreds.se eller med post till Stockholms Fredsförening, c/o Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Polhemsgatan 4, 112 36 Stockholm.

Valberedning
Har du förslag på personer till styrelsen, eller vill du vara med själv? Mejla till stockholm@svenskafreds.se.

Vi bjuder på fika. Föranmäl dig gärna: stockholm@svenskafreds.se eller till Amanda Sundberg på 070-654 23 91.

Hjärtligt Välkommen önskar Stockholms freds styrelse!

Dagordning

Stockholms Fredsförenings årsmöte 2013

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet behörigen utlysts
 5. Fastställande av antalet röstberättigade
 6. Fastställande av dagordning
 7. Genomgång av styrelsens verksamhets – och räkenskapsberättelse
 8. Revisorns berättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Motioner
 11. Val av ordförande
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Val av revisor och revisorssuppleant
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas

 

Motioner

Motion inkommen till Stockholms Freds  19 februari 2013

Motion till Stockholms Fredsförenings årsmöte

OSSE är fredsrörelsens alternativ till NATO

Numera vet allmänheten inget om vad OSSE är och vill göra. Våra media publicerar inga nyheter om organisationen och dess möten. Varken Carl Bildt eller oppositionens politiker sa något om OSSE i riksdagens utrikesdebatt.

Ändå gäller OSSE demokrati, mänskliga rättigheter, minoriteters ställning, pressfrihet och fredlig konfliktlösning för alla de 57 länder som nu ingår i organisationen. Ny är Mongolien.

Förkortningen OSSE betyder Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa.

Världen behöver ett fredligt, starkt och öppet Europa, som inkluderar Ryssland. Ett Europa som står för fred, frihet och försoning, och som har viljan och resurserna att agera för dessa värden.

OSSE fick sin början med Helsingforsavtalet 1975 som knöt samman alla Europas länder med Kanada och USA för ett fredligt samarbete mellan folken och för att förhindra krig.

Detta är en central utmaning för Europa. Den formulerades av Kekkonen och Bresnev 1975 i Helsingfors. Den bekräftades 1990 i Paris av Gorbatjov och Bush d ä genom Chartern för ett nytt Europa. Ingvar Carlsson skrev under för Sverige. Den borde vara det centrala temat för svensk utrikespolitik.

Nya unga medlemmar i Stockholms Fredsförening behöver ha kunskap om hur OSSE arbetar. Särskilt viktiga är de årliga mötena HDIM i Warszawa då fredsaktivister och diplomater möts på lika villkor. Föreningen OSSE-nätverket har möjlighet ge resestipendier dit. Läs <osce-ngo.se> .

Vid sidan av OSSE med dess institutioner finns också OSSE:s Parlamentarikerförsamling med kontor i Köpenhamn. Sveriges riksdag utser åtta ledamöter som deltar där. Se <oscepa.org>

Mitt förslag till årsmötet är att Svenska Freds genom en nyskapad grupp inom Stockholms Fredsförening på nytt deltar i de program som anordnas av OSSE-nätverket.

Jens Petterson (då gen.sekr i Sv Freds) och undertecknad var med och startade OSSE-nätverket. Min bilaga till denna motion visar hur GRÄSRÖTTERS aktiviteter kan bidra till SÄKERHET. Tacksam om den delas ut på mötet eller projiceras på duk.

Med vänlig hälsning

Lars-Gunnar Ekegärd

<lars-gunnar.ekegard@bredband.net>

Bilagor

OSCE-grafik LGs_2007.3c

 

Gräsrötters vision om SÄKERHET (doc.x)

Fler fredsföreningar: