Motioner till Årsmöte 2018

februari 7, 2018  |  Årsmöten

 

Det har kommit två motioner till åsrmötet:

 

  1. Motion till Stockholms Freds årsmöte 2018 – Stöd till växande fredsövning

Bakgrund: I förra årets motion beskrevs projektet så här:

”Att ibland vända på perspektiven och visa vad vi vill snarare än vad vi är emot är viktigt. Gandhi kallade det visst för det konstruktiva programmet. Ett sådant program är den idé som har arbetsnamnet Ålandsinitiativet. Med utgångspunkt i samma eller liknande scenario som det för Aurora (att två regeringar snabbt är på väg att föra sina befolkningar i krig) samlas ett antal personer från de drabbade länderna på Åland. Personerna representerar viktiga funktioner i arbetet för fred. De är journalister, oppositionspolitiker, lärare, fackligt aktiva, kulturarbetare, läkare och miljöaktivister. Under två dagar försöker de hitta lösningar på den fråga de plötsligt ställts inför:

Vad gör vi om våra regeringar på allvar är på väg att föra oss i krig mot varandra?”

Ålandsinitiativet ändrade under arbetets gång namn till Åland 17 och så här gick det:

Sammanlagt deltog 25 svenska och ryska aktivister, lärare, riksdagsledamöter, regissörer, konstnärer, journalister och författare. Alla med koppling till fredsfrågan och många utan erfarenhet av att arbeta över den påstådda fronten. Under övningens gång blev det tydligt hur mycket som måste göras nu för att fredsrörelsen ska ha en chans att stå emot om eller när det väl hettar till. Den typen av kontakter som utvecklades på Åland kan då visa sig vara avgörande.

Strax efter övningen bildades det en arbetsgrupp om åtta personer i såväl Sverige och Ryssland som Finland. I den gruppen planerar vi nu årets fredsövning. Planen är att genomföra övningen i augusti och den här gången med 75 deltagare från alla tre länder. Utan Stockholms fredsförenings bidrag om 50 000 förra året hade det inte blivit någon övning. Nu hoppas vi på ytterligare stöd från föreningen där flera av oss hör hemma.

Att vi i år ber om ett större ekonomiskt stöd (75 000) beror dels på den goda nyheten att övningen växer mycket snabbt, men dels också på den tråkiga insikten att det är mycket få utanför fredsrörelsen som vågar satsa på den här typen av projekt. För att få pengarna att räcka så långt som möjligt har vi redan gjort en rad förändringar avseende plats, resor och mat. I krigsindustrins reklam påstås det ofta att man erbjuder erbjuder ”more bang for the buck” (mer smäll för pengarna).  Och det är alltså det vi gör – fast tvärtom.

Därför föreslås att:

–       Stockholms fredsförening avsätter 75 000 kronor för utgifter i samband med 2018 års fredsövning. Samt att underskrivaren blir ekonomiskt ansvarig för det bidraget.

Pelle Sunvisson


 

2. Motion till Stockholms Freds- Strategi och Aktualisering

BAKGRUND:

Svensk säkerhetspolitik har steg för steg ställs om från ett bredare fokus på nedrustning, till en ny tid av upprustning, avskräckning och territoriellt traditionellt försvar. Oron kring Sveriges möjligheter att försvara sig militärt har genererat flera politisk beslut såsom värdlandsstödsavtalet med Nato, återaktiverandet av värnplikten och höjda försvarsanslag. Det har dessutom gjorts satsningar på omfattande dyra krigsmaterielprojekt och Aurora 17, den största militärövningen sedan kalla kriget, som genomfördes av Sverige tillsammans med flera Nato-länder på svensk mark.

Samtidigt finns stora säkerhetsproblem inom Sveriges gränser. Mäns våld mot kvinnor, hatbrott, psykisk ohälsa, nedlagda förlossningsavdelningar och skjutningar i utsatta områden är bara några av de utmaningar som det svenska samhället står inför.

Militära satsningar kostar pengar och mycket tyder på att dessa kommer fortsätta öka under de kommande åren. Detta innebär en omfördelning av resurser från civila- till militärasatsningar och det får konsekvenser för andra områden. De ekonomiska klyftorna ökar i Sverige och det går inte att lösa genom att köpa ett luftvärnssystem.

Kriget kan bara stoppas innan det bryter ut och vi måste fundera över vad det är som skapar fred. Fredsrörelsen är större än frågan om vapenexporten och Nato. Det handla om attityder i hela samhället och fler röster måste höras i den säkerhetspolitiska debatten. För att vi ska kunna påverka måste vi nå ut till en bredare grupp och förtydliga varför Fredsfrågan är den viktigaste frågan för alla människors säkerhet i Sverige och i världen. Freden börjar här.

Därför föreslås att:

Styrelsen till årsmötet 2019 har i uppdrag att ta fram:

  1. Ett handlingsprogram och en strategi för att öka föreningens relevans som lokalförening.
  2. Tar fram en strategi för att öka mångfalden inom föreningen.

Kajsa Sörman

Fler fredsföreningar