Kallelse till årsmöte 2013

februari 16, 2013  |  Årsmöten

Stockholms Fredsförenings logotyp - det brutna geväret

Välkommen till

Stockholms Fredsförenings årsmöte 2013

Torsdagen den 21 mars kl 18.00, i Demokratipiloternas (tidigare Fenix Söders) lokaler på Södermannagatan 38.

Nu är det dags att summera året som gått. Vi ska välja en ny styrelse och behandla inkomna motioner. Missa inte denna chans att påverka din förenings arbete. Det är också en möjlighet att träffa aktiva i föreningen, få veta mer om föreningen och om planer för kommande verksamhet.

Motioner
Motionsstopp är den 14 mars. Motioner skickas till stockholm@svenskafreds.se eller med post till Stockholms Fredsförening, c/o Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, Polhemsgatan 4, 112 36 Stockholm.

Valberedning
Har du förslag på personer till styrelsen, eller vill du vara med själv? Mejla till stockholm@svenskafreds.se.

Vi bjuder på fika. Föranmäl dig gärna: stockholm@svenskafreds.se eller till Amanda Sundberg på 070-654 23 91.

Hjärtligt Välkommen önskar Stockholms freds styrelse!

Dagordning

Stockholms Fredsförenings årsmöte 2013

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare
 4. Fråga om mötet behörigen utlysts
 5. Fastställande av antalet röstberättigade
 6. Fastställande av dagordning
 7. Genomgång av styrelsens verksamhets – och räkenskapsberättelse
 8. Revisorns berättelse
 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Motioner
 11. Val av ordförande
 12. Val av övriga styrelseledamöter
 13. Val av revisor och revisorssuppleant
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas

 

Motioner

Motion inkommen till Stockholms Freds  19 februari 2013

Motion till Stockholms Fredsförenings årsmöte

OSSE är fredsrörelsens alternativ till NATO

Numera vet allmänheten inget om vad OSSE är och vill göra. Våra media publicerar inga nyheter om organisationen och dess möten. Varken Carl Bildt eller oppositionens politiker sa något om OSSE i riksdagens utrikesdebatt.

Ändå gäller OSSE demokrati, mänskliga rättigheter, minoriteters ställning, pressfrihet och fredlig konfliktlösning för alla de 57 länder som nu ingår i organisationen. Ny är Mongolien.

Förkortningen OSSE betyder Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa.

Världen behöver ett fredligt, starkt och öppet Europa, som inkluderar Ryssland. Ett Europa som står för fred, frihet och försoning, och som har viljan och resurserna att agera för dessa värden.

OSSE fick sin början med Helsingforsavtalet 1975 som knöt samman alla Europas länder med Kanada och USA för ett fredligt samarbete mellan folken och för att förhindra krig.

Detta är en central utmaning för Europa. Den formulerades av Kekkonen och Bresnev 1975 i Helsingfors. Den bekräftades 1990 i Paris av Gorbatjov och Bush d ä genom Chartern för ett nytt Europa. Ingvar Carlsson skrev under för Sverige. Den borde vara det centrala temat för svensk utrikespolitik.

Nya unga medlemmar i Stockholms Fredsförening behöver ha kunskap om hur OSSE arbetar. Särskilt viktiga är de årliga mötena HDIM i Warszawa då fredsaktivister och diplomater möts på lika villkor. Föreningen OSSE-nätverket har möjlighet ge resestipendier dit. Läs <osce-ngo.se> .

Vid sidan av OSSE med dess institutioner finns också OSSE:s Parlamentarikerförsamling med kontor i Köpenhamn. Sveriges riksdag utser åtta ledamöter som deltar där. Se <oscepa.org>

Mitt förslag till årsmötet är att Svenska Freds genom en nyskapad grupp inom Stockholms Fredsförening på nytt deltar i de program som anordnas av OSSE-nätverket.

Jens Petterson (då gen.sekr i Sv Freds) och undertecknad var med och startade OSSE-nätverket. Min bilaga till denna motion visar hur GRÄSRÖTTERS aktiviteter kan bidra till SÄKERHET. Tacksam om den delas ut på mötet eller projiceras på duk.

Med vänlig hälsning

Lars-Gunnar Ekegärd

<lars-gunnar.ekegard@bredband.net>

Bilagor

OSCE-grafik LGs_2007.3c

 

Gräsrötters vision om SÄKERHET (doc.x)

Fler fredsföreningar