Archive for April, 2017

Protokoll från föreningens årsmöte 2017

12 April 2017  |  Årsmöten, Okategoriserade

Stockholms Fredsförening

Protokoll från föreningens årsmöte 2017

 

Datum: 19 Mars 2017

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41

1. Mötet öppnas

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Kristofer Duarte väljs till mötesordförande. Hannes Aspåker väljs till sekreterare.

3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Kajsa Sörman och Anna Wigforss väljs till protokolljusterare tillika rösträknare.

4. Fråga om mötet behörigen utlysts

Motioner och verksamhetsberättelse skickades ut 2 dagar för sent. Trots detta bestäms mötet vara behörigen utlyst.

5. Fastställande av antalet röstberättigade

Justerare fastställer röstlängden till 11 röstberättigade.

6. Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att fastställa dagordningen.

7. Genomgång av styrelsens verksamhets – och räkenskapsberättelse

Kajsa Sörman och Pelle Sunivsson går tillsammans igenom verksamhetsberättelsen. Kajsa Sörman går igenom räkenskapsberättelsen.

Mötet beslutar att lägga verksamhets- och räkenskapsberättelsen till handlingarna.

8. Revisorns berättelse

Revisorn Eva Hakami kunde inte närvara, men mötesordföranden läser upp revisorns berättelse.

Mötet beslutar att lägga revisorns berättelse till handlingarna.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
10. Motioner

Motion 1: Stöd kampanjen Stoppa Aurora!

Pelle Sunvisson redogör för motionen om att skänka 20.000 kr till kampanjen Stoppa Aurora. Pengarna är tänkta återbetalas om de inte används.

Mötet beslutar att bifalla motionen med tillägget att oförbrukade medel skall återbetalas till Stockholms Fredsförening.

Motion 2: Stöd till Åland 17

Pelle Sunvisson redogör för motionen om att avsätta 50.000 kr till det initiativ om ett möte mellan svenska och ryska deltagare som har arbetsnamnet Åland 17. Frågeställningen är: Vad gör vi om våra regeringar på allvar är på väg att föra oss i krig mot varandra?

Mötet beslutar att bifalla motionen.

Motion 3: Fler medlemmar

Motionären Lars Strandberg är inte närvarande. Istället så redogör mötesordförande för motionen om att ge styrelsen i uppdrag att till nästa årsmöte utarbeta en detaljerad motion om att öka antalet medlemmar med ett bestämt tusental under en treårsperiod.

Fredrik Frangeur yrkar på att motionens yrkande omformuleras till ett yrkande om att styrelsen till nästa årsmöte tar fram en strategi för att öka antalet medlemmar, men med motionen som underlag.

Pelle Sunvisson föreslår att det Fredrik Frangeur yrkande modifieras till att endast syfta på att öka antalet aktiva medlemmar.

Charlotta Kärrstedt föreslår ett tilläggsyrkande att värvningen ska ha särskilt fokus på ungdomar.

Beslutsordningen väljs så att det ursprungliga yrkandet ställs mot Fredriks yrkande. Sen behandlas tilläggsförslagen.

Årsmötet bifaller Fredriks förslag, samt Pelles tilläggsförslag och Charlottes tilläggsförslag.

Således har årsmötet beslutat att ge styrelsen i uppdrag att med Lars motion som underlag till nästa årsmöte ta fram en strategi för att öka antalet aktiva medlemmar, med särskilt fokus på ungdomar.

Motion 4: Projektledare Animating Arts in Chechnya

Kajsa Sörman redogör för motionen gällande att Kajsa Sörman anställs som projektledare för projektet Animating Arts in Chechnya, med anledning av att tidigare projektledare blev sjukskriven.

Pelle Sunvisson föreslår att yrkandet ändras från en anställning till ett arvoderat projekt, eftersom det är det som egentligen anses.

Årsmötet bifaller motionen, med ändringen att det rör sig om ett arvoderat projekt och inte en anställning.

11. Val av ordförande

Valberedningen föreslår Morteza Eslahchi, som valdes som ledamot på 2 år 2016, väljs som ordförande på 1 år.

Morteza presenterar sig själv.

Mötet beslutar att bifalla valberedningens förslag.

12. Val av övriga styrelseledamöter

David Hedqvist och Ulla Magnusson valdes år 2016 in som ledamöter på 2 år, och sitter därför kvar tills nästa årsmöte.

Valberedningen föreslår att Fredrik Frangeur post ändras från suppleant (2 år 2016) till ordinarie.

Kajsa Sörman nominerar Diangelo Grönskog, som tyvärr inte kunde delta på mötet men gärna är med i styrelsen.

Mötet beslutar att enligt valberedningens förslag ändra Fredrik Frangeur post från suppleant till ordinarie. Mötet beslutar även att välja Diangelo Grönskog till ledamot på 1 år.

Möter beslutar även att ge styrelse mandat att utse ytterligare ledamöter och ersättare.

13. Val av revisor och revisorssuppleant

Agnes Hellström valdes 2016 in som revisorssuppleant på 2 år, och är därför kvar som revisorssuppleant tills nästa årsmöte.

Valberedningen föreslår att Eva Hakami väljs som revisor på 1 år.

Mötet bifaller valberedningens förslag.

14. Val av valberedning

Kajsa Sörman nominerar Pelle Sunvisson, men Pelle Sunvisson avböjer nomineringen. Pelle Sunvisson nominerar Kajsa Sörman.

David Hedqvist nominerar Anna Wigforss. Kjell Vowles nominerar sig själv.

Årsmötet väljer att utse Kajsa Sörman, Anna Wigforss och Kjell Volwles som valberedning, med Kajsa Sörman som sammankallande ledamot.

Mötet beslutar även att valberedningen ska skicka ut sitt förslag till medlemmarna minst två veckor innan årsmötet.

Mötet rekommenderar även att valberedningen bör lägga särskilt fokus på könsfördelning och presentera ett lämpligt förslag till kassör.

Mötet uppmanar våra fantastiska medlemmar att redan nu kontakta valberedningen om de vill engagera sig i föreningen.

15. Övriga frågor

Charlotta föreslår att föreningen ska diskutera frågan “vad är ansvar?” på kommande medlemsmöten.

16. Mötet avslutas 


 

Sekreterare: Hannes Aspåker

Justerare: Kajsa Sörman

Justerare:Anna Wigforss


Ladda ner som pdf: Årsmöte Stockholms Fredsförening 2017

Stockholms Freds Styrelse 2017

9 April 2017  |  Stockholms freds styrelse

Stockholms Freds verksamhet leds av en styrelse som väljs av föreningens medlemmar vid årsmötet.


Morteza Eslahchi, Ordförande

Morteza Jobbar som projektledare på Kompis Sverige. Han har en master i International and European Relations från Linköping universitet och en master i Global Political Economy från Stockholm universitet. Morteza har jobbat som journalist och var frihetskämpe i Iran.

-På grund av mina studier och erfarenheter är jag intresserad av frågor kring internationella relationer, fred och säkerhet. Jag tror att militarism och vapenexport är stora hinder för att nå hållbar fred och demokrati i världen. Jag anser att även nedrustning och framförallt ekonomisk och social omställning är frågor som bör rymmas inom fredsrörelsen, särskilt med tanke på att militarism och dess följder ofta tränger ut eller står i motsats till överhängande ekonomiska och sociala behov.

Min förhoppning är att mitt arbete inom Svenska Freds kan bidra till fredsrörelser såväl i Sverige som i världen. Jag engagerade mig i fredsrörelsen 2015 och var styrelseledamot sedan februari 2016.


Ledamöter:

David Hedqvist

David började engagera sig i fredsarbete under sommaren 2015 då han gick Fredsakademin, en kurs som Svenska Freds håller. Sedan dess har han hjälp till att hålla i en informatörskurs med Svenska Freds och valdes sedan in som styrelseledamot i Stockholms Fredsförening på årsmötet 2016.


Diangelo Grönskog

Diangelo Grönskog har en examen i socialpsykologi från högskolan i Skövde och har studerat teologi på bland annat Uppsala universitet i flera år. Han har erfarenhet från partipolitik och sitter som nämndeman i förvaltningsrätten. Diangelo valdes in 2017 till styrelsen på två år.

-Jag har ett stort intresse för utrikespolitik och för sociala frågor. En av de viktigaste frågorna tillsammans med frågan om klimatet är att skapa fred, och se till att inte länder och företag kan tjäna pengar på militära konflikter. Så en av de frågor som jag brinner starkt för inom fredsarbetet är att stoppa försäljningen av vapen. Fredsarbete inkluderar även att skapa en fredligare värld här och nu och t ex arbeta med icke-våld som konflikthantering och se till att de flyktingar som behöver vår hjälp på grund av t ex krig ska få den hjälp de behöver. Krig och krigsindustrin slår oftast mot de mer utsatta grupperna något som bör uppmärksammas och där vi som medmänniskor kan bidra till att en förändring äger rum. Jämställdhet och social rättvisa hänger ihop med att skapa en fredligare värld. Jag vill arbeta för en aktiv fred.

Det finns många duktiga fredskämpar inom historien samt inom Svenska fred. Jag hoppas att även du tar valet och engagerar dig tillsammans med oss, tillsammans är vi starka.

Ett citat som jag gillar är från Mahatma Ghandi och lyder ”Det finns ingen väg till fred-fred är vägen”.


Fredrik Frangeur

Fredrik är utbildad statsvetare med inriktning mot internationell politik, migrationsfrågor och mänskliga rättigheter.

“Förutom de områdena jag är utbildad inom så har jag ett starkt engagemang och intresse för ekonomisk politik, socialt och ekologiskt hållbart företagande, fördelningsfrågor, klimat & miljöpolitik och såklart fred, säkerhet och nedrustning. Att stoppa vapenexporten till diktaturer är den viktigaste fredsfrågan för mig. 2008 2011 var jag sammankallande i förbundsstyrelsen för Grön Ungdom. Därför kan jag en hel del om organisationsutveckling, kampanjer, och det politiska spelet. Jag har även arbetat som kampanjsamordnare och varit kandidat till riksdagen och EU-parlametet. Grunden för mitt organisationstänkande kommer från scoutrörelsen där jag som tonåring satt i olika styrelser, arbetsgrupper på kår och distriktsnivå. När jag var 20 år gammal så var jag lägerchef för ett större distriktsläger. Jag var engagerad i Global Development Village på Jingiimborii 2007 och satt i ledningsgruppen för Global Development Village på World Scout Jamboree 2011, men fick hoppa av innan lägret pga nytt jobb i Sthlm.

Jag engagerade mig i fredsrörelsen 2013 och var styrelseledamot för Stockholms freds 2014-2015 samt styrelsesuppleant 2016-2017. Från och med årsmötet 2017 så är jag återigen ordinarie ledamot i styrelsen.”


Ulla Magnusson

Hälsning från den nya styrelsen

3 April 2017  |  Okategoriserade, Påverkansarbete

Hej!

Nu har det gått några veckor sedan årsmötet som vi hade på ABF-huset. Den nya styrelsen vill tacka för förtroendet att fortsätta med fredsarbetet som är väldigt aktuellt nu och som vi kan se att vårt arbete behövs.

Den nya styrelsen har träffats och vi planerar inför kommande år och aktiviteter. Vi kommer återkomma kring det och hoppas att fler medlemmar vill engagera sig, desto fler vi är som engagerar oss desto mer kan vi uträtta. De tidigare projekten kommer nå sin spets senare i år, t ex Auroa gruppen där den tidigare ordföranden Pelle Sunvisson fortsätter att vara en inspirerande kraft för en givande dialog med rysslandsvänner.

Vi är oerhört tacksamma över alla som väljer att engagera sig och ser väldigt positivt på att de tidigare ordförandena fortsätter att vara aktiva. Pelle vid t ex Auroa gruppen och att Kajsa Sörman fortsätter som projektledare för Tjetjenien projektet.

Vi vill även tipsa om att lika vår facebooksida för att få de senaste nyheterna kring det som sker från Stockholmsfreds.

Vi hoppas att just Du, ska välja att engagera dig och kanske komma med något eget förslag eller engagera dig i något av de projekt som vi kommer ta upp i senare utskick.

Vi ses på kommande aktiviteter!

Styrelsen för Stockholms Fredsförening

Morteza Eslahchi, Ordförande

David Hedqvist, ledamot

Diangelo Grönskog, ledamot

Fredrik Frangeur, ledamot

Ulla Magnusson, ledamot

Fler fredsföreningar: